MENU

Show contents for

YPARDBosnia and Herzegovina

YPARD Bosnia and Herzegovina Social Channels

Bosna i Hercegovina je zemlja koja se ističe svojim povoljnim geografskim položajem, jer zauzima centralni dio Jugoistočne Evrope, to je zemlja koja se nalazi na raskrsnici puteva između istoka i zapada. Po stepenu ruralnosti Bosna i Hercegovina se nalazi na četvrtom mjestu u Evropi, jer čak više od polovine stanovništva ( negdje oko 60% ) živi u ruralnim dijelovima zemlje. Veliki potencijal ove zemlje ogleda se u još uvijek većinskom udjelu nekontaminiranog zemljišta i čistih voda potrebnih za dalji ruralni razvoj, gdje se posebno stavlja akcenat na razvoj poljoprivrede, šumarstva i turizma.

Iako je praksa da se stanovništvo u ruralnim oblastima bavi poljoprivrednom proizvodnjom, koja u većini slučajeva predstavlja bitan faktor privrednog rasta, u Bosni i Hercegovini ovo  nažalost nije slučaj. Problemi u ruralnom razvoju sa kojima se susreće jesu: usitnjenost postojećih poljoprivrednih gazdinstava, slaba opremljenost farmi, niska konkurentnost u proizvodnji, tj. nedovoljna produktivnost rada,  nedostatak državne pomoći, ali u posljednje vrijeme sve učestalije migracije mladih sa sela, ali i uopšte iz države.

Da bi Bosna i Hercegovina ostvarila bitan napredak, potrebno je da u svoje planove i strategije o ruralnom razvoju, uvrsti dva bitna učesnika značajna za ruralni razvoj, to je svakako veća uključenost žena u odluke i upravljanje pitanjima o ruralnom razvoju ali i motivisanje mladih ljudi da ostaju na selu i da svojim zalaganjem pomognu revitalizaciju istog. Pored ovoga, veliki značaj i ulogu ima i postojanost tri naroda na prostorima države, koji sa sebi svojstvenim tradicijama i kulturama mogu dati poseban značaj vezan za pitanja koja se tiču ruralnog razvoja i koji u velikoj mjeri mogu podstaći diverzifikaciju aktivnosti. Dakle, kada se uzme u obzir obilje i bogatstvo prirodnih resursa, ali isto tako i udio postojećih ljudskih resursa, šansa za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine je itekako moguća, ali je isto tako poželjna što hitnija reakcija dok nisu u potpunosti izgubljeni navedeni resursi.


YPARD Bosna i Hercegovina teži da mobiliše mlade ljude u zemlji , tako da se identifikuju i zajedno njihove specifične probleme kao mladih - u - poljoprivredi, zamislite rješenja i provoditi aktivnosti za rješavanje tih.

Dođite i pridružite svojim YPARD National poglavlje ! Mi se radujemo sluh svoje ideje i što si na brodu !
 

English version

Bosnia and Herzegovina has a very favorable geographical position by occupying the central part of South Eastern Europe, on the cross road between West and East. According to the level of rurality, Bosnia and Herzegovina is on fourth place in Europe, because more than half of the population (around 60%) live in rural areas. The great potential of the country is reflected in the still majority share of non-contaminated soil and clean water, needed for future rural development, which is why there is a strong focus on the development of agriculture, forestry and tourism.

Although generally rural populations engage in agricultural production, which in most cases is an important factor of economic growth, in Bosnia and Herzegovina this is unfortunately not the case. The problems which rural development face are: the fragmentation of existing agricultural holdings, the poor equipment of farms, low competitiveness in production, ie. lack of productivity, lack of government assistance, and lately more frequent migration of young people from the countryside, and even from the country.

If Bosnia and Herzegovina wants to make significant progress, it is necessary to include in their plans and strategies on rural development two participants that are very important for rural development, that is certainly a greater involvement of women in the decision and management issues concerning rural development and also young people, who need more motivation to remain in the country and provide efforts to help revitalize rural areas and activities in villages. In addition, great importance is persistence of three populations at the territory of the state (Serbs, Muslims and Croats), which with its specific traditions and cultures may give special importance attached to issues related to rural development and which can greatly encourage diversification of activities in that field. So, when you take into account the abundance and wealth of natural resources and also share existing human resources, a chance for rural development in Bosnia and Herzegovina is certainly possible. 

YPARD Bosnia and Herzegovina thrives to mobilize young people in the country so that they identify themselves and together their specific issues as youth-in-agriculture, imagine solutions and implement activities to address these.

Come join your YPARD National chapter! We are looking forward to hearing your ideas and having you on board!

YPARD Bosnia and Herzegovina members

Contact YPARD Bosnia and Herzegovina representative

YPARD News for Bosnia and Herzegovina