MENU

Show contents for

YPARDDenmark

YPARD Denmark Social Channels

I Danmark er to tredjedele af vores totale areal dækket af landbrugsjord og historisk set er Danmark kendt som et landbrugsland. Landbruget har trods deres visuelle udbredelse i form af dyrkede marker, stalde, græsenge osv. ikke haft den store indflydelse på hverken landets BNP eller beskæftigelse i flere årtier. Populariteten for erhvervet hos befolkningen har været dalende, hvilket ses i alderen på landmænd i Danmark. Gennemsnitsalderen for landmænd i Danmark er 62 år og kun 7 % af danske landmænd er under 40 år, så hvem skal tage over? Landbruget står nu overfor et vendepunkt. Kraftig strukturudvikling gennem de seneste årtier ved fusioner og opkøb i Danmark såvel som internationalt, har skabt fødevare koncerner der er blandt verdens største og førende på markedet indenfor eksempelvis mejerier, slagterier, fødevareingredienser og drikkevarer. De mellemstore og mindre virksomheder ser også fremgang. Det sker i takt med forbrugernes øget fokus på sundhed, livsstil, dyrevelfærd, miljøet og lokal produktion. Der kommer løbende nye fødevare og produkter på markedet som er tilpasset de nye markedstrends. Denne udvikling kalder også på mere viden og forskning for at erhvervet kan følge med tiden. Dansk fødevareindustri er moderne og nytænkende, og er et attraktivt valg hvad enten man interessere sig for primærproduktion, rådgivning, forskning eller udvikling. Unge mennesker har derfor masser af muligheder indenfor landbruget. YPARD Danmark tager del i udviklingen og fungere som fælles platform for unge med interesse indenfor hele fødevareindustriens palet – fra jord til bord. Sammen kan vi arbejde for bedre vilkår for unge, stå stærkere i den politiske debat, dele viden og erfaringer og være med til at skabe et attraktivt og nytænkende erhverv for unge mennesker. Meld dig ind i YPARD nationalt såvel som internationalt og stå stærkere i vores fælles interesse for, at bibeholde og udvikle landbruget og fødevareindustrien. 

YPARD Denmark

Two third of the total area of Denmark is used for agricultural production. The history tells us that Denmark is a country of agriculture but even though the visual signs is there across the country such as cultivated fields, stables, grass meadows and so on, the economic influence and the employment have been decreasing pass the last decades. Among the population agriculture has not been very popular, which can be directly transferred to the age of farmers. The average age of Danish farmers are 62 years and only 7 % of the farmers are below the age of 40. Who is going to carry on this profession? Agriculture is not facing a turning point. Strong structural development through the past decades by mergers and acquisitions in Denmark as well as international companies has created Danish concerns, which are among the worlds biggest and the market leaders. This is applicable among dairies, slaughterhouses, food ingredients and drinks. Medium-sized and small business also sees progress. It is in line with consumers’ increased focus on health, lifestyle, animal welfare, environment and local production. Continiously, new products are accessing the market, which are adapted to the new market trends. This development calls for more knowledge and research for this profession if it is to progress with times. Danish food- and agro-indutry is modern and innovative and is an attractive choice of profession whether you prefer working with primary production, extension, research or development. Young people have plenty of choices within agriculture. YPARD Denmark takes part in development and works as a platform for young people with interest in the food- and agro-indutry. Together we work for better conditions for young people, we stand stronger in agri-policy debates, share knowledge and experiences and together create an attractive and innovative profession for young people to enter in. Please come and join us at YPARD Denmark as well as in our international community to stand stronger in our common interest for keeping and developing agriculture.