MENU

Show contents for

YPARDRepublic of Kosovo

YPARD Republic of Kosovo Social Channels

Kosova është një vend pa dalje në det në zemër të Gadishullit Ballkanik. Bujqësia është sektori i shquar në ekonominë e Kosovës, me vlera bruto 17 për qind te shtuar. sipërfaqja tokësore është 10.900 km², ku 53% e se ciles jane toka bujqesore dhe 41% e mbetura përbëhen nga pyjet dhe malet. Kosova ka 1.8 milionë banorë, 2/3 e te cileve jetojnë në zonat rurale. Është shteti më i ri evropian, duke qenë se ka shpallë pavarsine ne kohët e fundit, në të njëjtën kohë ka popullsinë më të re në Evropë me 70 për qind të popullsisë së saj nën moshën 35 vjeç. Për më tepër, 60% e popullsisë punon në forma të ndryshme të bujqësisë. Papunësia mbetet të jetë një sfidë në zonat rurale, në veçanti për të rinjtë dhe gratë. Kosova ka tokë pjellore dhe kushte të favorshme agro-klimatike; megjithatë produktiviteti bujqësor dhe rendimentet janë të ulëta. Sektori bujqësor është raportuar më 16% të vlerës totale të eksportit dhe është importues i shumë produkteve bujqësore, të cilat përbënin 24.4% të importeve të përgjithshme. Mungesa e ekspertizës teknike, migrimi ne qytetet e mëdha dhe ndërtimet e paligjshme janë ndër sfidat me të cilat sektori i bujqësisë në Kosovë është duke u ballafaquar.

Ypard Kosova synon të promovojë bujqësinë tek të rinjtë, si dhe për të krijuar një urë në mes njerëzve në këtë sektor që së bashku të kontribuojmë ne përmirësimin e sektorit të bujqësisë.

English version

Kosovo is a landlocked country in the heart of the Balkan Peninsula. Agriculture is a distinguished sector in Kosovo’s economy, with 17 percent gross value added. Kosovo has a land of 10,900 km² with 53% arable and remaining 41% composed of forests and mountains. It has a population of 1.8 million, two-thirds of which live in rural areas. Having recently declared its independence, Kosovo is the youngest European country. Similarly, Kosovo is also the youngest European country as 70 percent of its population is under 35 years of age. Moreover, 60% of the population works in some forms of agriculture. Unemployment remains to be a challenge in rural areas, in particular for youth and women. Kosovo has fertile land and favorable agro-climatic conditions; however agricultural productivity and yields are low. Agricultural sector also reported for 16% of total export value and is importer of many agricultural products, which accounted for 24.4% of overall imports. Lack of technical expertise, migration to the big cities and illegal construction are among the challenges that Kosovo’s agriculture sector is dealing with.

Ypard Kosovo aims to promote agriculture to the youth as well to create a bridge between people in this sector in that way so together to improve agriculture sector.

Come join your YPARD National chapter! We are looking forward to hearing your ideas and having you on board!