MENU

Show contents for

YPARDUkraine

YPARD Ukraine Social Channels

Сільське господарство в Україні

Україна – це аграрна країна. Наразі в Україні зареєстровано близько 40 000 фермерських господарств, які займають 32,5 м га сільськогосподарських земель, де переважають пшениця, ячмінь, рапс і соняшник. Середній розмір ферми становить 150-300 га, проте є і агрохолдинги із земельним банком величиною 650 000 га. Рослинництво  припадає приблизно на 55% від загального обсягу сільськогосподарської продукції. Україна відома своїм чорноземом (або ж "чорний грунт"), якій є одним з найбільш родючих грунтів у світі.

Чернозем  і нескінченні пшеничні поля здобули України статус "житниці Європи". За 2014-2015 роки, Україна стала експортером номер один у світі з соняшникової олії, 3-ою у світі по експорту кукурудзи, 4-тою з експорту ячміня і 6-ою з експорту пшениці у світі.

Сільське господарство в Україні забезпечує близько 10-11% національного ВВП. В цій галузі зайнято чверть працездатного населення. За даними державної статистики, кожен п'ятий українець працює в агропромисловому секторі.

YPARD Україна

YPARD Україна був запущений в листопаді 2013 року  та наразі розташований в Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб (НААДСУ), з якою ми разом працюємо над проектами для молодих наукців, фермерів та сільської молоді.Протягом свого існування YPARD Україна організував кілька круглих столів у Києві, Львові та Ужгороді, на яких ми обговорили питання зацікавленості  та зайнятості молодих фахівців в агропромисловому секторі України. YPARD Україна взяв участь у декількох добре відомих конференціях, де представив власні ініціативи та пропозиції як зробити агро-сектор більш привабливим для молоді. YPARD Україна створив мережу, що складається з університетів, науково-дослідних інститутів і студентів, серед якої поширює новини і можливості з метою активного залучення різних зацікавлених сторін. Наші подальші плани включають в себе - розширення мережі YPARD Україна. Залучення міжнародних донорів, національних та іноземних експертів, які разом з YPARD Україна здійснять  ефективні і стійкі реформи в таких областях, як агро освіта і наука, агро-бізнес, а також мотивація молоді творити власні проекти і стартапи. YPARD Україна орієнтований на результат і ми бажаємо бути активною і ефективною мережою українських молодих фахівців, які вносять вклад у глобальні цілі та цінності YPARD.

YPARD група Вконтакте https://vk.com/ypardukraine

e-mail: ypardukraine@gmail.com

Брошура YPARD також доступна українською

English Version

Agriculture in Ukraine

Ukraine has about 40 thousand farms that occupy 32.5 m ha of agricultural land comprising a half of the countries total area, where wheat, barley, rapeseed and sunflowers grow in abundance. Average farm size is 150-300 ha, however there are agroholdings with a land bank as big as 650 000 ha. The crops contribute about 55% of the total agricultural output. Ukraine is richly endowed with chernozem (also known as “black soil”), one of the most fertile soils worldwide.

The rich dark soil and the vast fields of wheat have earned Ukraine the nickname "bread basket of Europe." Over 2014-2015, Ukraine established to be a number one world exporter of sun-flower oil, 3rd in the world to export maize, 4th to export barley and 6th to export wheat in the world.

Agriculture in Ukraine secures approximately 10-11% of national GDP and employs a quarter of working population. According to the state statistics, every fifth citizen is engaged into agro-sector.

YPARD Ukraine

YPARD Ukraine chapter was launched in November 2013. At the moment YPARD Ukraine is hosted at the National Association of Agricultural Advisory Services (NAAASU) with which we focus together on youth capacity building in agro sector. YPARD Ukraine organized several round tables in Kyiv, Lviv and Uzhorod to discuss opportunities and employment of young professionals in agro sector in Ukraine. YPARD Ukraine took part in a few well-recognized conferences to represent youth voice and to contribute to the development agenda. YPARD Ukraine built a network consisting of Universities, Research institutions and students to spread news and opportunities that aim to activate engagement and interest of different stakeholders. Our further plans include – expanding YPARD Ukraine network. Attracting international donors, national and foreign experts, who together with YPARD Ukraine could bring effective and sustainable reforms to the areas such as agricultural education and science, farm business as well as to motivate youth for own projects and start ups. YPARD Ukraine is a result oriented chapter we look forward to be an active and efficient network of Ukrainian young professionals that contribute to YPARD development goals and values.

YPARD group in Vkontakte https://vk.com/ypardukraine

e-mail: ypardukraine@gmail.com

There is also YPARD Brochure available in Ukrainian

YPARD Ukraine members

Contact YPARD Ukraine representative